Con dấu có từ bao giờ ?
Con dấu có từ bao giờ là câu hỏi chưa được ai giải đáp nhưng có lẽ con dấu xuất hiện bắt đầu từ nhu cầu cai quản một nhóm hoặc một cộng đồng dân cư. Nhóm dân cư ủy quyền cho một hoặc một nhóm người đại diện cho mình để thực thi các công việc chung của cộng đồng nên cần thiết phải có dấu ấn gì để chứng tỏ đó là quyền lực được ủy quyền, và thế là con dấu ra đời. Con dấu theo đó là vật thể hiện quyền lực của người được cộng đồng dân cư ủy quyền và cũng chính là quyền lực của cộng đồng.